Flippklipp

GENERAL CHESZ MINECRAFT-KONSERT (Fra livestreamen)

General Chesz sang to sanger i Minecraft under livestreamen 25. juni.

Instagram: @nrkflippklipp
Nettside: www.nrksuper.no/flippklippstudio
Mail: flippklipp@nrk.no

LIVESTREAMEN